Technik elektromobilności

Nowy zawód – technik elektromobilności

Elektromobilność to ogólny termin dotyczący rozwoju silników o napędzie elektrycznym, który obejmuje pojazdy elektryczne (e-mobilne), pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym i pojazdy wykorzystujące technologię wodorowych ogniw paliwowych. Ten trend wiąże się z jednoczesnym odchodzeniem od stosowania paliw kopalnych i emisji gazów węglowych w projektowaniu pojazdów. Pojazd, który podczas swojej pracy nie prowadzi do emisji żadnych gazów cieplarnianych, nazywany jest pojazdem zeroemisyjnym.

Polska polityka gospodarcza i energetyczna uwzględnia zastępowanie paliw kopalnych alternatywnymi źródłami energii w transporcie – co jest zgodne z działaniami podejmowanymi przez Unię Europejską – przy czym proponowane są dwa rozwiązania: technologie wodorowych ogniw paliwowych i pojazdy elektryczne. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome konieczności ograniczenia szkodliwych emisji pochodzących z transportu. Biorąc pod uwagę, że po drogach będzie jeździć coraz więcej aut o napędzie nisko- i zeroemisyjnym, potrzebna jest kadra posiadająca wiedzę i umiejętności dopasowane do wymogów rynku pracy w odpowiedzi na wdrażanie nowych technologii oraz zieloną i cyfrową transformację. Dlatego nowym czynnikiem warunkującym zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie w zawodach stała się transformacja ekologiczna i cyfrowa.

Na mocy rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, od roku szkolnego 2024/2025 można kształcić w nowym zawodzie technik elektromobilności 311519, przyporządkowanym do branży motoryzacyjnej (MOT). W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje: MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych; MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych.

Kształcenie w zawodzie technik elektromobilności może być realizowane w technikum, a także w branżowej szkole II stopnia na podbudowie kwalifikacji MOT.02. wyodrębnionej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych 741203, nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Kształcenie w zakresie kwalifikacji MOT.02. i MOT.07. może być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

Zawód technik elektromobilności został wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na wniosek ministra właściwego do spraw energii, jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy w branży motoryzacyjnej wynikające m.in. z rosnącej popularności pojazdów elektrycznych i hybrydowych, których obsługa (w porównaniu z pojazdami spalinowymi) wymaga dużej wiedzy i uprawnień.

Dziś w zakładach mechanicznych brakuje wykwalifikowanych pracowników serwisu i napraw, gdyż szkoły kształcą przede wszystkim mechaników i elektromechaników, uwzględniając w ich kształceniu wiedzę i umiejętności dotyczące samochodów napędzanych silnikami zasilanymi paliwami konwencjonalnymi. Absolwent, który uzyska kwalifikacje w zawodzie technik elektromobilności, będzie potrafił obsłużyć pojazd oraz zdiagnozować i usunąć jego awarię, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w zakresie elektromechaniki pojazdów samochodowych, w tym pojazdów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych.

Skip to content