Szkoła branżowa I stopnia

Nauka trwa 3 lata – uczeń uzyskuje pełne wykształcenie zawodowe na poziomie średnim. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje tytuł zawodowy
potwierdzony dyplomem oraz suplement w języku polskim
i angielskim określający osiągnięte kwalifikacje.

Absolwenci naszej Szkoły Zawodowej każdego roku uzyskują większą zdawalność egzaminu zawodowego w stosunku do średniej krajowej
i średniej województwa małopolskiego.

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:
– mechanik pojazdów samochodowych
– elektromechanik pojazdów samochodowych
– monter mechatronik
W każdym zawodzie uczeń uzyskuję jedną lub dwie kwalifikacje.

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uzyskuje jedną kwalifikacje:
– diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach środków Unii Europejskiej, także prawo jazdy kategorii C

W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uzyskuję jedną kwalifikacje:
– diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach środków Unii Europejskiej, także prawo jazdy kategorii C

W zawodzie monter mechatronik uzyskuję dwie kwalifikacje:
– montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
– użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych