Monitoring wizyjny

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 37, tel.: (12)644 06 89. i są one przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych.
2. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez 30 dni.
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
5. Przebywanie na terenie placówki jest równoznaczne z zarejestrowaniem Twojego wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego.

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Anna Borowczak, e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl, tel: +48 (12) 616-84-09

Skip to content