Technik Mechatronik

Technik mechatronik pracuje układami:

  • elektrycznymi i elektronicznymi
  • hydraulicznymi i pneumatycznymi
  • programowalnymi układami sterowania

Przykładowe zastosowania mechatroniki:

  • układy sterowania pojazdami
  • układy sterownia nowoczesnych zabawek (LEGO Minstorm)
  • elektronika użytkowa
  • roboty przemysłowe
  • obrabiarki sterowane numerycznie
  • druk 3D

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie TECHNIK MECHATRONIK powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

gdzie urządzenia i systemy mechatroniczne to układy wykonujące działania mechanicz­ne ( o napędach elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym) sterowane za pomocą elementów elektronicznych lub sterowników programowalnych – komputerowych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje umożliwiające pracę jako operator, monter, diagnosta i programista urządzeń oraz systemów mechatronicznych. Mogą pracować przy obsłudze i naprawie sprzętu AGD, przy naprawie samochodów i różnych ma­szyn, przy montażu i konserwacji urządzeń sterowanych elektronicznie (np.: bramy, drzwi przesuwne, centrale alarmowe, itp), potrafią zaprogramować i uruchomić sterownik progra­mowalny PLC oraz urządzenie sterowane takim sterownikiem.

Mogą pracować także przy montażu, uruchamianiu, programowaniu i obsłudze linii produkcyjnych i robotów w dużych zakładach przemysłowych. Daje to duże możliwości podjęcia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy przez samozatrudnienie lub w usługach i w przemyśle w każdym sektorze gospodarki. Absolwenci technikum, którzy zdadzą maturę mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kie­runku, ale są szczególnie chętnie przyjmowani na uczelnie techniczne.

Jest to zawód szerokoprofilowy, który pozwala na uzy­skanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w kliku dziedzinach techniki poszu­kiwanych na rynku pracy w kraju i za granicą. Uczeń zdobywa umiejętności montażu, demon­tażu, uruchamiania i eksploatacji, wykonywania niezbędnych pomiarów, konserwacji, kontro­li i obsługi urządzeń oraz systemów mechatronicznych zawierających układy mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne.

Uczniowie zdobywają również wiedzę z zakresu programowania, obsługi i wykrywania pod­stawowych błędów w funkcjonowaniu sterowników programowalnych PLC (obsługa odpo­wiednich programów komputerowych) oraz projektowaniu i tworzeniu schematów funkcjo­nalnych elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń oraz systemów mechatro­nicznych.

W zawodzie technik mechatronik dla uzyskania tytułu i dyplomu Technika Mechatronika należy ukończyć technikum (nie jest wymagane zdanie matury) oraz zdać egzaminy potwierdzające uzyskanie dwóch kwalifikacji.

 

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Technikum o 5 – letnim cyklu kształcenia.

Zdają egzaminy z następujących kwalifikacji:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Egzaminy te zdaje się w naszej szkole, gdyż szkoła nasza jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu Technik Mechatronik. Odbywają się one w trakcie nauki pod koniec klasy 3 i pod koniec klasy 4.

 

Skip to content