Szkoła branżowa II stopnia

 

  • Do szkoły branżowej II stopnia mogą uczęszczać absolwenci szkoły branżowej I stopnia
  • Branżowa szkoła II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
  • Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.
  • Absolwenci szkoły branżowej II stopnia otrzymują takie samo świadectwo dojrzałości jak absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum.
  • Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
  • Absolwent tego typu szkoły będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego, zdawanego z trzech obowiązkowych przedmiotów, tj. języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytne

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia rozpoczęło się z dniem 1 września 2020 r. W szkole tej kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

  1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  3. posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie[1].  

Na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

 

* Terminy rekrutacji

 

Skip to content