Opis projektu

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie
 realizuje projekt 
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”

 

 

Projekt jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

Cel projektu: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej

Grupa docelowa projektu: Uczniowie, absolwenci (nie dłużej niż 1 rok od zakończenia nauki) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

Zasady realizacji: Projekt jest realizowany na zasadach określonych dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

Tytuł projektu: Obsługa, naprawa, diagnostyka i eksploatacja automatycznych skrzyń biegów.

Okres realizacji projektu: 1.09.2016 r. – 30.06.2018

Miejsce realizacji: Niemcy – Berlin

Termin realizacji staży zagranicznych:       

1 grupa – 12 uczniów: 14.05.2017 – 03.06.2017

2 grupa – 12 uczniów: 13.05.2018 – 02.06.2018

Instytucja partnerska: BERLINK ETN GmbH

BERLINK jest niemiecką organizacją, która posiada szerokie doświadczenie w organizowaniu najlepszych wizyt profesjonalnych, programów edukacyjnych i stażów zawodowych w Berlinie.

Misja firmy wpisuje się w ogólne cele wyznaczone przez program POWER: zwiększenie atrakcyjności, poprawa jakości oraz zwiększenie ilości wyjazdów zawodowych i szkoleniowych oraz współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się edukacją, a przedsiębiorstwami.

Opis projektu:

Projekt jest realizowany poprzez zorganizowanie dla uczniów naszej szkoły 3-tygodniowych staży zagranicznych w serwisach samochodowych na terenie Berlina. Celem nadrzędnym projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat budowy, obsługi, naprawy i diagnostyki automatycznych skrzyń biegów w pojazdach samochodowych.

Udział w projekcie ma na celu uzupełnić i rozszerzyć wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia zawodowego dotyczące:

 • posługiwania się narzędziami i przyrządami diagnostycznymi do naprawy automatycznych skrzyń biegów,
 • lokalizacji uszkodzeń zespołów i podzespołów automatycznych skrzyń biegów,
 • przeprowadzania weryfikacji podzespołów i zespołów,
 • wymiany zużytych części,
 • wymiany i uzupełniania oleju w automatycznych skrzyniach biegów,
 • przeprowadzenia prób po naprawie,
 • przestrzegania zasad recyclingu i postępowania z odpadami użytkowymi,
 • posługiwania  się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, instrukcjami użytkowania i obsługi pojazdów samochodowych,
 • dobierania materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych zgodnie z dokumentacją,
 • oceniania jakości wykonanych prac,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Uczestnicy projektu pogłębiają znajomość języka obcego podczas komunikowania się w nowym środowisku, utrwalają umiejętności w posługiwaniu się  dokumentacją naprawczą, narzędziami i przyrządami diagnostycznymi, korzystają z obcojęzycznych źródeł informacji oraz zapoznają się z nowoczesnymi metodami napraw i obsługi automatycznych skrzyń biegów.

Udział w projekcie jest również doskonałym przygotowaniem do podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potrzebnych przy podejmowaniu działań związanych z poszukiwaniem pracy po ukończeniu szkoły.

Ponadto przebywanie w innym kraju nie tylko zaznajamia uczniów z inną kulturą, ale również uczy ich tolerancji , otwartości, pozwala nawiązać kontakty osobiste, które mogą zaowocować wymiernymi efektami międzynarodowymi np. współpraca między firmami, zacieranie różnic i zachęcenie do mobilności zawodowej w przypadku bezrobocia na danym obszarze, poszukiwanie pracy poza granicami Polski.

W ramach projektu wykorzystujemy europejskie certyfikaty takie jak : dokument Europass oraz stosujemy Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Certyfikat Europass, który odnotowuje europejską ścieżkę kształcenia przy wykorzystaniu jednolitego europejskiego formatu  potwierdza i przedstawia w jasny i przejrzysty sposób nabyte przez uczniów umiejętności zawodowe.

Udział w zagranicznym projekcie, w którym są stosowane normy systemu ECVET jest ważnym elementem w przygotowaniu przyszłych absolwentów do funkcjonowania na krajowym i europejskim rynku pracy. Zastosowanie norm systemu ECVET potwierdza, że osiągnięte przez uczniów efekty uczenia się są zgodne z określonymi standardami europejskimi. ECVET pozwala na kumulowanie osiągnięć, co uczniowie  mogą wykorzystać zdobywając kolejne kwalifikacje, oraz przenoszenie osiągnięć ,co umożliwia uczniom zdobywanie ich etapami.

Udział w projekcie zagranicznym oferującym możliwość zdobycia certyfikatu Europass i zdobywanie kwalifikacji zgodnie z ECVET, służy podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia w naszej szkole, wzbogaca ofertę edukacyjną naszej szkoły sprzyja uczeniu się języków obcych w codziennej komunikacji, a szczególnie języka obcego zawodowego.

Skip to content