Nauka zdalna w okresie 29.03.2021–11.04.2021r.

Nauka zdalna w okresie 29.03.2021–11.04.2021r.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 29 marca 2021 r. do 1 kwietnia 2021 r. ,zajęcia stacjonarne realizowane w szkole, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz u Pracodawców zostają odwołane.

 

W okresie od dnia 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r., zadania szkoły będą realizowane wyłącznie zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

  1. platformy Microsoft Teams,
  2. dziennika elektronicznego Librus Synergia,
  3. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  4. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  5. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  6. innych niż wymienione w lit. a–e materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

Zajęcia praktyczne odbywające się w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 będą realizowane zdalnie na platformie CKZ.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców zostają odwołane.

Pozostałe zajęcia praktyczne będą realizowane w formie zdalnej w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. 

 

Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Jednocześnie informujemy, że szkoła w tym okresie nie przyjmuje stron.

Prosimy o stosowanie kontaktu mailowego, telefonicznego lub przez skrzynkę e-PUAP.

 

Krzysztof Sekunda

Dyrektor Szkoły

 

Skip to content