Nauka zdalna przedłużona do 29.XI.2020r.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  w okresie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. ,zajęcia stacjonarne realizowane w szkole, w CKZ i u pracodawców zostają odwołane.

 

W okresie od dnia 9 listopada do 29 listopada 2020 r., zadania szkoły będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

  1. a) platformy Microsoft Teams,
  2. b) dziennika elektronicznego Librus Synergia,
  3. c) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
  4. d) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  5. e) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  6. f) innych niż wymienione w lit. a–e materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Wybrane zajęcia praktyczne będą realizowane w formie zdalnej w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. 

Zajęcia praktyczne odbywające się w Centrum Kształcenia Zawodowego będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie edukacyjnej CKZ.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców będą realizowane zdalnie w formie projektu edukacyjnego.

Wybrane zajęcia praktyczne dla uczniów klas czwartych, przygotowujące do egzaminu zawodowego, będą realizowane w szkole w mniejszych grupach z zastosowaniem reżimu sanitarnego (obowiązek dezynfekcji, zachowania odstępu i stosowania osłony twarzy i nosa podczas zajęć).

Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Jednocześnie informujemy, że szkoła w tym okresie nie przyjmuje stron.

Prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub przez skrzynkę e-PUAP.

 

Krzysztof Sekunda

Dyrektor Szkoły

 

Skip to content