Informacja

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 16 października 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w szkole będą zawieszone od dnia 19 października 2020 r. z wyłączeniem części zajęć praktycznych.

 

W okresie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

  1. a) platformy Microsoft Teams,
  2. b) dziennika elektronicznego Librus Synergia,
  3. c) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
  4. d) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  5. e) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  6. f) innych niż wymienione w lit. a–e materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Zajęcia praktyczne będą realizowane przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu stacjonarnie w pracowniach szkolnych, w Centrum Kształcenia Zawodowego i u pracodawców, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wybrane zajęcia praktyczne będą realizowane w formie zdalnej w zakresie możliwym do zrealizowania zgodnie z obowiązującym programem nauczania.

 

Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Jednocześnie informujemy, że szkoła w tym okresie nie przyjmuje stron.

Prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub przez skrzynkę e-PUAP.

 

Krzysztof Sekunda

Dyrektor Szkoły

 

Skip to content