Informacja

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w szkole, CKZ i u pracodawców będą zawieszone do dnia 26 czerwca 2020 r.
 

W okresie od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. zadania szkoły i CKZ będą realizowane w dalszym ciągu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi już zasadami.

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 25 maja do dnia 19 czerwca 2020 r. uczniowie klas trzecich technikum będą realizować praktyki zawodowe u pracodawców. Od dnia 25 maja na terenie szkoły będą odbywać się konsultacje z nauczycielami dla klas maturalnych, a od dnia 1 czerwca dla pozostałych klas wg odrębnego harmonogramu. Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

 
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności:
 
1) z wykorzystaniem:
   a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej
        przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 
        www.epodreczniki.pl,
   b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra
        właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek
        podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach
        internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
        egzaminacyjnych,
    c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
    d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
    potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do
    oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
     informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich
     realizacji przez ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych zajęciami
     rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
     w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
Zajęcia praktyczne będą realizowane przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w formie zdalnej w zakresie możliwym do zrealizowania zgodnie z obowiązującym programem nauczania.
 
Zajęcia praktyczne realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego będą się odbywały w formie zdalnej na platformie internetowej udostępnionej przez CKZ nr 1 w Krakowie.
 
Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 
Jednocześnie informujemy, że szkoła w tym okresie nie przyjmuje stron.
Prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub przez skrzynkę e-PUAP.
 
 
Krzysztof Sekunda

Dyrektor Szkoły

 
 
Skip to content