Informacja

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w szkole, CKZ i u Pracodawców będą zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 r.
 
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności:
1)z wykorzystaniem:
a)materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b)materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c)materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d)innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2)przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3)z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4)przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
Zajęcia praktyczne będą realizowane przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w formie zdalnej w zakresie możliwym do zrealizowania zgodnie z obowiązującym programem nauczania.
 
Praktyki zawodowe realizowane przez klasę 2CM – technik informatyk oraz zajęcia praktyczne realizowane przez klasę 3M – technik mechanik lotniczy, będą odrabiane w późniejszym terminie.
 
Zajęcia praktyczne realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego będą się odbywały w formie zdalnej na platformie internetowej udostępnionej przez CKZ nr 1 w Krakowie.
 
Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 
Jednocześnie informujemy, że szkoła w tym okresie nie przyjmuje stron.
Prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub przez skrzynkę e-PUAP.
 
 
Krzysztof Sekunda
Dyrektor Szkoły